تاریخ انتشار 1392/11/14
امکان عکس برداری اتوماتیک
امکان عکس برداری اتوماتیک
عکس برداری اتوماتیک از گیرندگان و فرستندگان بار و پیگیری تصاویر ذخیره شده توسط شماره بارنامه

  این نرم افزار به گونه ای تعبیه شده است که امکان عکس برداری اتوماتیک از گیرندگان و فرستندگان بار  را دارد ، به این ترتیب پیگیری تصاویر ذخیره شده توسط شماره بارنامه به راحتی امکان پذیر میباشد.